Warunki użytkowania 1. Zakres obowiązywania i warunki nieodpłatnego korzystania z gry
  1. Poniższe Ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) regulują nieodpłatne użytkowanie gry oraz jej elementów, w tym stron internetowych, aplikacji, funkcji dodatkowych oraz innych materiałów, jak również związanych z tym innych usług, udostępnianych przez firmę Playata GmbH.

  2. Korzystanie z usług, platform internetowych, funkcji, treści lub aplikacji oraz związanych z tym dalszych usług jest zasadniczo bezpłatne. Użytkownik ma jednak możliwość odpłatnego nabycia od trzecich stron umowy prawa do użytkowania specjalnych elementów gry. W sprawach związanych z nabyciem tych elementów obowiązują specjalne warunki użytkowania, o których mowa poniżej.

  3. Sprzeczne warunki Użytkownika stanowczo nie będą akceptowane. Warunkiem otrzymania dostępu do oferowanych usług jest wyrażenie zgody na niniejsze OWH. W każdym momencie możliwy jest wgląd w niniejsze OWH na stronie internetowej www.herozerogame.com w rubryce OWH, ich wydruk i/lub zapisanie.

  4. www.herozerogame.com, operatorem usług, funkcji dodatkowych, treści oraz aplikacji jest:


   firma Playata GmbH
   Vordere Sterngasse 4-6; 90402 Nürnberg
   Prezes Mathias Fabian
   Wpis do rejestru handlowego: Sąd Rejonowy w Norymberdze, HRB 30815


   (zwana dalej „Operatorem” lub „Playata GmbH”)
   Szczegółowe informacje dotyczące Playata GmbH są dostępne w zakładce Kontakt.


   Wprowadzeniem gry na światowy rynek, włączając odpłatne wydawanie wirtualnej waluty gry i/lub innych płatnych elementów gry zajmuje się:


   European Games Group AG
   Zarząd: Johannes Sevket Gözalan
   Oberanger 43
   D-80331 München
   Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Monachium, HRB 187516


   Dla ścisłości: z niniejszych OWH nie wynikają prawa ani zobowiązania European Games Group AG. Umowa pomiędzy Państwem, a European Games Group dochodzi do skutku tylko w przypadku, kiedy i o ile nabywają Państwo od European Games Group wirtualną walutę lub inne elementy gry. W sprawach dotyczący tego nabycia obowiązują wyłącznie szczególne warunki European Games Group, dostępne tutaj. Niniejsze OWH nie przewidują żadnych regulacji dotyczących odpłatnego nabycia wirtualnej waluty lub innych elementów gry. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi OWH i szczególnymi warunkami European Games Group mają pierwszeństwo te ostatnie.

  5. Zgadzając się z niniejszymi OWH akceptują je Państwo w wersji aktualnej w chwili wyrażania zgody.

  6. Niniejsze OWH całkowicie zastępują poprzednie wersje OWH dotyczących Hero Zero.

  7. Elementy gry i inne usługi firmy PLAYATA są stale udoskonalane, aktualizowane i dostosowywane. W związku z powyższym, celem zagwarantowania poprawnego korzystania z oferowanych usług, Użytkownikowi zaleca się korzystanie z ich aktualnej wersji.

  8. Samo połączenie Użytkownika z Internetem, jak również konieczne do tego warunki, w szczególności używana przeglądarka, nie należą do usług świadczonych przez PLAYATA, a tym samym nie stanowią przedmiotu niniejszych Warunków użytkowania. Użytkownik sam jest odpowiedzialny za zapewnienie przydatności, aktualności oraz bezpieczeństwa swojego oprogramowania.

  9. Korzystanie z oferowanych usług w wersji podstawowej jest bezpłatne. Określone funkcje dodatkowe mają jednak do dyspozycji jedynie Użytkownicy, którzy za nie płacą (patrz § 5 niniejszych OWH).

  10. Firma PLAYATA udostępnia Użytkownikowi możliwości komunikacji pozwalające na zamieszczanie własnych treści oraz wpisów. Są to w szczególności oficjalne fora na stronach internetowych prowadzonych przez firmę PLAYATA, z których Użytkownik może korzystać w ramach ich rzeczywistej dostępności, przy czym PLAYATA udostępnia jedynie możliwości techniczne pozwalające na wymianę informacji, nie istnieje natomiast roszczenie o udostępnianie takich możliwości komunikacji.


   Operator nie ma możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad wszystkimi zamieszczanymi wpisami. Operator nie może permanentnie nadzorować online wpisów zamieszczanych przez gości oraz członków. Nie przejmuje zatem odpowiedzialności za treść, poprawność oraz formę poszczególnych wpisów. Każdy Użytkownik jest jako autor odpowiedzialny za swój wpis. Publikowanie wpisów sprzecznych z prawem, obraźliwych, i/lub karalnych jest stanowczo zabronione. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania aktualnych postanowień ustawowych, wynikających z prawa karnego, przepisów dotyczących ochrony młodocianych, prawa znaków towarowych oraz przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji. Umieszczenie we wpisach komercyjnych reklam, niezależnie w jakiej formie, np. jako tekst, link lub wyświetlanie banera, jest również zabronione. PLAYATA zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów oraz pozbawiania niektórych Użytkowników prawa do zamieszczania wpisów na określony okres czasu lub w ogóle.


   Ponadto obowiązują zasady gry zgodnie z § 7 oraz ochrona praw autorskich i praw osób trzecich zgodnie z § 9 niniejszych Warunków użytkowania.

 2. Zawarcie umowy oraz jej treść
  1. Podczas rejestracji i/lub korzystania z usług, Użytkownik bezwarunkowo godzi się na niniejsze OWH oraz inne przepisy zakładowe dotyczące korzystania z oferowanych usług. Jeśli do zarejestrowania niezbędny jest adres e-mail, musi być to prywatny adres e-mail Użytkownika i musi być on za jego pośrednictwem regularnie dostępny przez cały okres użytkowania gry, jeśli ze strony firmy PLAYATA zajdzie potrzeba komunikacji. Stosownie do tego, używanie adresów tymczasowych (tzw. trash maili), jest stanowczo zabronione. Rejestracja dozwolona jest tylko osobom fizycznym.

  2. Jeśli rejestracja stanowi część korzystania z oferowanych usług, Użytkownik może wyszukać sobie podczas niej dopuszczalną nazwę gracza (nick). Nazwa gracza nie może naruszać praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów. Nie istnieje roszczenie o przydzielenie specjalnej nazwy użytkownika. Niedopuszczalnymi nazwami użytkownika są w szczególności adresy e-mail i adresy stron internetowych oraz słowa, które nie odpowiadają wymaganiom technicznym (...)

  3. Prezentacja naszego portalu gier lub gry na stronach internetowych nie stanowi wiążącej oferty. Dopiero z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego (jeśli rejestracja stanowi część korzystania z oferowanych usług) lub z chwilą zainstalowania oferowanych usług Użytkownik składa wiążącą ofertę zgodnie z § 145 niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB). W tym celu należy kompletnie wypełnić wszystkie oznaczone jako wymagane pola danych formularza rejestracyjnego zgodnie z § 2 ustęp 1 niniejszych OWH, a następnie zatwierdzić klikając na przycisk OK. Po wpłynięciu Państwa oferty na adres podany w formularzu rejestracyjnym otrzymają Państwo automatycznie przesłany e-mail, w którym potwierdzimy przyjęcie Państwa oferty. Umowa z firmą PLAYATA dochodzi do skutku dopiero po dojściu oświadczenia przyjęcia e-maila z potwierdzeniem, o którym mowa powyżej.

  4. Użytkownik nie może rościć sobie prawa do rejestracji, aktywacji oraz udziału w grze. PLAYATA ma prawo odmówić potwierdzenia i przyjęcia rejestracji bez podania przyczyn.

 3. Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik rejestrując się lub korzystając z oferowanych usług zapewnia, że jest pełnoletni. Na wypadek, gdyby Użytkownik nie był pełnoletni, odsyłając wniosek rejestracyjny lub korzystając z oferowanych usług zapewnia on, że spełnia kryteria wiekowe.

  2. Rejestracja może zostać przeprowadzona wyłącznie osobiście, nie w sposób zautomatyzowany i nie przez osoby trzecie.

  3. W przypadku rejestracji celem korzystania z oferowanych usług, Użytkownik zobowiązuje się korzystać z usługi z tylko jednym kontem na dany świat gry (serwer). Oznacza to, że zarejestrowany już Użytkownik ma możliwość otwarcia nowego konta w tym samym świecie gry tylko wtedy, kiedy dotychczasowe konto zostanie usunięte. Tworzenie i prowadzenie większej ilości kont w tym samym świecie gry („multikonta”) jest zabronione. Takie multikonta mogą w każdej chwili zostać bez ostrzeżenia zablokowane i usunięte przez firmę PLAYATA według jej swobodnego uznania.

  4. Użytkownik rejestrując się lub korzystając z oferowanych usług zobowiązuje się używać swojego konta wyłącznie do celów prywatnych w znaczeniu oferowanych usług. Jakiegokolwiek rodzaju użytkowanie do celów komercyjnych, w tym również rozpowszechnianie reklam i innych ofert komercyjnych jest stanowczo zabronione.

  5. Konto ma charakter osobisty i stanowczo jest przypisane do danej osoby. W związku z powyższym Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania swojego konta osobom trzecim ani odpłatnie, ani w prezencie.

  6. Użytkownik zobowiązuje się do trzymania w tajemnicy swoich danych logowania, a w szczególności haseł, oraz do chronienia ich przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Przez „dane logowania” lub „hasła” rozumiane są ciągi liter i/lub znaków i/lub cyfr, służące do uwierzytelnienia Użytkownika, co ma wykluczyć użytkowanie przez nieuprawnione osoby trzecie. Hasło nie może być identyczne z nazwą gracza i musi się składać z kombinacji liter oraz cyfr.

  7. Użytkownikowi zabrania się używania danych logowania innego użytkownika.

  8. Użytkownik zobowiązuje się, niezwłocznie zwrócić się do operatora, jeśli zachodzi podejrzenie, że osoby trzecie bezprawnie pozyskały lub mogły pozyskać dane logowania. Jeśli istnieje podejrzenie nadużycia lub zagrożenia nadużyciem, PLAYATA może tymczasowo zablokować konta, których ono dotyczy, do czasu, aż sprawa zostanie wyjaśniona.

  9. Zabrania się manipulacyjnych ingerencji w oferowane usługi. Należy do nich w szczególności używanie oprogramowania oraz mechanizmów zakłócających oferowane usługi lub dających Użytkownikowi nieuczciwą przewagę nad współgraczami. Zabronione jest między innymi tworzenie i/lub używanie hacków, modów, cheatów, botów, narzędzi do eksploracji danych oraz zautomatyzowanych wtyczek przeglądarki.

  10. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania reguł gry zgodnie z § 7 niniejszych OWH.

 4. Obowiązki firmy PLAYATA
  1. Firma PLAYATA umożliwia każdemu dopuszczonemu uczestnikowi bezpłatny udział w oferowanych usługach.

  2. Firma PLAYATA gwarantuje co najmniej 90%-ową dostępność zawartości gry w skali roku. Dotyczy to dostępności zawartości gry z serwera firmy PLAYATA. Za ewentualne błędy w połączeniu dostawców internetowych PLAYATA nie bierze odpowiedzialności. Gwarancja ta nie obejmuje również przerw i zakłóceń wynikających z konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

  3. Firma PLAYATA zobowiązuje się do przeciwdziałania utracie danych poprzez stosowanie odpowiednich metod ich zabezpieczania (backupy). Niestety, w przypadku utraty danych nie jest możliwe odtworzenie tych operacji w grze, które nastąpiły po utworzeniu backupu. PLAYATA postara się, w istotnych przypadkach grzecznościowo wyjść naprzeciw Użytkownikom, których to dotyczy, podejmując środki techniczne mające na celu naprawienie szkody. Nie istnieje jednak roszczenie o świadczenie z grzeczności.

 5. Funkcje dodatkowe, opłaty
  1. Utworzenie konta (jeśli jest to możliwe) oraz korzystanie z oferowanych usług w wersji podstawowej jest bezpłatne. W grze można bezpłatnie gromadzić lub wygrywać przedmioty oraz wirtualną walutę gry (np. waluty gry, takie jak obecnie: oponki, gwiazdy, diamenty kredyty, itd.) Za pomocą wirtualnej waluty można odblokowywać w grze tzw. funkcje dodatkowe, czyli poszczególne dodatkowe usługi, wychodzące ponad wersję podstawową (zwane dalej „funkcjami dodatkowymi”). Dokładny opis oraz działanie poszczególnych funkcji dodatkowych są szczegółowo przedstawione na stronach internetowych gier i/lub aplikacji. Ponadto możliwe jest również odpłatne nabycie waluty gry oraz określonych przedmiotów od firmy European Games Group AG (ale, dla jasności, nie od firmy PLAYATA).

  2. Użytkownik nie jest zobowiązany do odpłatnego nabywania wirtualnej waluty gry oraz funkcji dodatkowych.

  3. Firma PLAYATA zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju, zakresu oraz zwartości funkcji dodatkowych, nie oferowania ich i/lub oferowania ich w bezpłatnej wersji podstawowej.

  4. Użytkownik ma możliwość otrzymania za określoną opłatą specjalnych przedmiotów oraz wirtualnej waluty gry (np. walut gry takich jakimi są obecnie: oponki, gwiazdy, diamenty, kredyty, itd.), wyłącznie od firmy European Games Group AG jako strony umowy. Opłata za wirtualną walutę gry, jak również metoda płatności są szczegółowo przedstawione na stronie internetowej gry i/lub aplikacji. Jeśli to możliwe, podane ceny są cenami końcowymi, zawierającymi podatki i prowizje (przy czym mogą występować różnice uwarunkowane wysokością opłat pobieranych w poszczególnych krajach). W sprawach dotyczących nabycia obowiązują szczególne warunki firmy European Games Group; w przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszym § 5 i szczególnymi warunkami European Games Group mają pierwszeństwo te ostatnie.

  5. Firma European Games Group ma prawo wymagać opłat za nabycie wirtualnej waluty gry z góry. Opłaty za nabycie wirtualnej waluty gry są wymagalne natychmiast w chwili zawarcia umowy z European Games Group AG, czyli z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika nabycia wirtualnej waluty gry (np. walut gry takich, jakimi są obecnie oponki, gwiazdy, diamenty, kredyty, itd.)

  6. Wszystkie dostępne systemy płatności (np. PayPal, karta kredytowa, SMS Premium) wynikają ze szczególnych warunków umowy European Games Group. Użytkownik nie może rościć sobie prawa do tego, żeby firma European Games Group oferowała lub utrzymywała określone systemy płatności. Opłaty będą pobierane zgodnie z wyborem dokonanym przez Użytkownika.

  7. Firma PLAYATA jest uprawniona do tymczasowego zablokowania konta Użytkownika na żądanie European Games Group na tak długo, jak długo Użytkownik zalega z płatnościami należnymi firmie European Games Group za nabyte przedmioty lub wirtualną walutę gry. Zobowiązanie Użytkownika do poniesienia uzgodnionej opłaty pozostaje nienaruszone.

  8. Możliwości gry nabyte w obrębie gry przeglądarkowej za wirtualną walutę (np. przedmioty, skracanie czasu oczekiwania, energia i inne nabyte tą drogą funkcje) nie podlegają zwrotowi; o ile nie postanowiono inaczej, nie ma również obowiązku zwrotu opłaty poniesionej za wirtualną walutę gry.


   European Games Group AG nie ma obowiązku zwrotu wirtualnej waluty gry, kiedy Użytkownik wypowie umowę użytkowania.

 6. Bez prawa odstąpienia
  1. Ponieważ użytkowanie gry jako takiej jest dla Użytkownika bezpłatne, nie ma zastosowania prawo odstąpienia. Wypowiedzenie umowy następuje zgodnie z §§ 10, 11 niniejszych OWH. W sprawach dotyczących nabycia wirtualnej waluty od European Games Group AG obowiązują specjalne warunki tej firmy oraz jej pouczenie o odstąpieniu.

 7. Zasady gry
  1. Możliwości komunikacji oferowane za pośrednictwem stron internetowych oraz oferowanych usług służą Użytkownikom do gry i rozrywki. Ich nadużywanie do celów osobistych (takich jak np. reklama, wyrażanie opinii politycznych lub religijnych) jest zabronione.

  2. Odnośnie wszystkich możliwości komunikacji w różnych oferowanych usługach firmy Playata GmbH Użytkownik uznaje, że PLAYATA nie toleruje wiadomości, postów czy innych treści, zawierających:

   • przekleństwa, wulgarne lub obsceniczne wyrażenia lub treści erotyczne, niezależnie od tego, czy są one jednoznaczne, czy aluzyjne;

   • wypowiedzi na tematy religijne, polityczne lub polityczno-społeczne;

   • obraźliwe, oszczercze, zniesławiające, grożące lub w inny sposób dokuczliwe aluzje, komentarze i/lub ilustracje;

   • nazwy postaci gry lub kont użytkownika uznawane zgodnie z niniejszymi OWH za niestosowne; w takim przypadku PLAYATA, poza podjęciem środków, o których mowa w § 8 ustęp 2, jest uprawniona również do usunięcia takich niestosownych nazw lub zastąpienia ich łagodniejszymi;

   • materiały osób trzecich chronione prawem autorskim lub prawem znaków towarowych bez wyraźnego pisemnego pozwolenia tychże osób;

   • zapytania o hasła oraz osobiste informacje innych Użytkowników (np. nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia itd.);

   • linki do komercyjnych stron internetowych osób trzecich;

   • reklama, włączając tombolę, konkursy lub inne gry z nagrodami;

   • programy „cheat” lub „hack” lub informacje czy też linki do tego typu programów lub do stron internetowych, które mają dysponować programami nadużywającymi haseł użytkowników; lub

   • inne informacje, które PLAYATA według własnego uznania potraktuje jako nieodpowiednie do wieku lub niestosowne dla tej strony internetowej.

  3. Użytkownik zamieszczający treści sam jest odpowiedzialny za to, żeby nie naruszały one żadnych praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie roszczenia sam i bezpośrednio. Jeśli od firmy PLAYATA miałyby być dochodzone roszczenia z tytułu tego rodzaju treści zamieszczonych przez Użytkownika, Użytkownik uwolni ja od wszelkich powstałych w związku z tym kosztów, o ile będzie on odpowiedzialny za to naruszenie.

  4. Zabrania się świadomego przeszkadzania w dialogu różnych użytkowników; np. przez powtarzające się przerywanie konwersacji pomiędzy innymi członkami, naprzykrzanie się lub kreowanie wrogich wizerunków czy wywoływanie wrogości. Wiadomości, które Użytkownicy wysyłają sobie nawzajem w grze nie są prywatne, a publiczne. Użytkownicy są zatem proszeni o nie wymienianie żadnych osobistych informacji, takich jak adres e-mail, adres, nazwisko, numer telefonu, zdjęcia, nazwa użytkownika komunikatora internetowego itp. Ze względu na ochronę własną PLAYATA usilnie odradza zdradzania takich danych. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że określeni użytkownicy próbują wydobyć od innych użytkowników wymienione tu osobiste informacje, należy poinformować o tym firmę PLAYATA na adres e-mail support@herozerogame.com.

  5. PLAYATA zwraca uwagę na fakt, że nie jest możliwy całkowity nadzór nad treściami zamieszczanymi przez Użytkownika. Są natomiast przeprowadzane próby wyrywkowe, a ponadto użytkownicy mają możliwość zgłaszania uchybień innych użytkowników. PLAYATA przeprowadzi wtedy kontrolę najszybciej, jak to będzie możliwe i ewentualnie dokona edycji niestosownych treści lub usunie je.

  6. Nie istnieje roszczenie o udostępnienie możliwości komunikacji.

  7. Użytkownikowi nie jest dozwolone wykorzystywanie na własną korzyść błędów oprogramowania (tzw. bugów). Znalezione bugi należy zgłosić na adres e-mail support@herozerogame.com.

  8. Użytkownikowi zabrania się stosowania wszelkich środków powodujących nadmierne natężenie danych lub utrudniających przebieg gry. W szczególności zakazane są automatyczne lub półautomatyczne skrypty, które wyszukują w bazach danych lub uruchamiają mechanizmy gry. Zabronione są również wszelkie manipulacje danymi umieszczonymi na serwerze.

 8. Wirtualne prawo gospodarza domu
  1. Wszystkie wymienione tu usługi i/lub aplikacje podlegają wirtualnemu prawu gospodarza domu firmy PLAYATA. Rozumie się przez to prawo operatora witryny internetowej i/lub usługi do kontrolowania zachowania użytkowników tej strony i/lub usługi pod kątem przestrzegania OWH oraz podjęcia stosownych środków w przypadku ich naruszenia. PLAYATA zastrzega sobie prawo do nieograniczonego korzystania z tego wirtualnego prawa gospodarza domu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

  2. W przypadku, gdy Użytkownik narusza obowiązki zachowania się określone w niniejszych OWH, a w szczególności zasady gry przytoczone w § 7 lub zasady zachowania się, PLAYATA jest uprawniona do zablokowania i usunięcia treści, których to dotyczy oraz Użytkownika i/lub postaci gry i/lub tymczasowego lub w ramach zasady proporcjonalności trwałego wykluczenia Użytkownika z dalszego korzystania z usług oferowanych przez firmę PLAYATA i/lub usunięcia konta Użytkownika celem ochrony innych użytkowników. W tym wypadku Użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot ani inne odszkodowanie za dokonane już płatności. W miarę możliwości PLAYATA przed wdrożeniem środków określonych powyżej pouczy Użytkownika celem wyjaśnienia lub zadośćuczynienia za uchybienie. Nie można żądać pouczenia np. wtedy, jeśli mogłaby nastąpić szkoda dla firmy PLAYATA, European Games Group AG lub osób trzecich. W przypadku blokady Użytkownika niedozwolone jest mu przedostanie się do gry za pośrednictwem innej postaci gry.

 9. Prawa autorskie i prawa ochronne
  1. Wszelkie prawa autorskie, prawa użytkowania oraz inne prawa własności umysłowej odnoszące się do oferowanych usług należą do firmy PLAYATA lub są chronione na rzecz osób trzecich. Użytkownik może korzystać z udostępnianych mu treści tylko w ramach oferowanych usług. Bez wcześniejszej wyraźnej zgody firmy PLAYATA, wyrażonej na piśmie, żadnemu Użytkownikowi nie jest dozwolone używanie wykraczające poza korzystanie z usług oferowanych przez firmę PLAYATA, kopiowanie, zapisywanie, przetwarzanie, rekompilowanie, uwstecznianie (zakaz inżynierii wstecznej, ang. „reverse engineering”), ani rozprowadzanie zawartości gry, takich jak np. teksty, ilustracje, grafika, postacie, loga, utwory muzyczne, dźwięki, sekwencje dźwięków, filmy, programy, kody oprogramowania i inne informacje. Użytkownikowi dozwolone jest umieszczanie na stronach internetowych, których operatorem jest PLAYATA linku, o ile służy on wyłącznie jako odsyłacz. PLAYATA zastrzega sobie jednak prawo do odwołania tego pozwolenia. Nie jest natomiast dozwolone włączanie stron internetowych, których operatorem jest firma PLAYATA, ani ich treści za pomocą hiperłącza do tzw. ramki lub przedstawianie ich w niej. Umieszczanie hotlinków oraz linków do ramek należy zatem traktować jako użytkowanie niezgodne z prawem.

  2. To samo dotyczy prawa do nazwy oraz innych praw dotyczących używania znaków zastrzeżonych. Każde ich użycie wychodzące poza oferowane usługi, a w szczególności w sprawach związanych z działalnością handlową, bez wyraźnej pisemnej zgody jest zakazane. Dotyczy to w szczególności również ewentualnych produktów merchandisingowych.

  3. PLAYATA wyraźnie zwraca uwagę na następujący fakt: jeśli Użytkownik odpłatnie oferuje w Internecie na sprzedaż swoje konto lub jego części, stanowi to, obok naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, również działanie uchybiające prawom autorskim oraz ewentualnie prawom dotyczącym używania znaków zastrzeżonych, które będzie ścigane na koszt Użytkownika.

 10. Czas trwania umowy i wypowiedzenie
  1. Z chwilą instalacji, rejestracji lub innego rodzaju skorzystania z oferowanych usług, między firmą PLAYATA, a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa użytkowania na czas nieokreślony.Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyn, usuwając aplikację, swoje konto lub wysyłając e-mail na adres support@herozerogame.com. Wskutek wypowiedzenia wszystkie zapisane informacje dotyczące konta Użytkownika i mające istotny charakter ze względu na ochronę danych zostaną usunięte. Należy do nich m.in. adres e-mail Użytkownika.

  2. PLAYATA może w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny z terminem wypowiedzenia wynoszącym dwa tygodnie.

  3. Prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn pozostaje nienaruszone. PLAYATA jest uprawniona do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn w szczególności, ale nie wyłącznie, w przypadkach określonych w § 11 ustęp 1 niniejszych OWH.

  4. Wypowiedzenie ze strony firmy PLAYATA musi zostać złożone na piśmie lub w formie tekstowej (wystarczy e-mail lub informacja przesłana za pośrednictwem systemu wiadomości).

 11. Sankcje i wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym/wykluczenie z gry
  1. PLAYATA może złożyć Użytkownikowi wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym i wykluczyć go z gry w szczególności wtedy, gdy:

   • Użytkownik wbrew § 3 ustęp 2, § 3 ustęp 3 oraz § 3 ustęp 5 zgłasza większą ilość kont lub przekazuje swoje konto osobom trzecim.

   • Użytkownik wbrew § 3 ustęp 4 wykorzystuje swoje konto do celów komercyjnych lub reklamowych.

   • Użytkownik wbrew § 3 ustęp 8 nadużywa danych logowania innych użytkowników.

   • Użytkownik wbrew § 3 ustęp 11 i § 3 ustęp 12 do celów korzystania z gry stosuje anonimizację lub dokonuje manipulacyjnej ingerencji za pomocą oprogramowania lub służących do tego mechanizmów.

   • Użytkownik narusza zasady gry określone w § 7 i nie zaprzestaje tego pomimo upomnienia. W przypadku ciężkich naruszeń upomnienie jest zbędne, jeśli po firmie PLAYATA nie można oczekiwać trzymania się umowy.

   • Użytkownik narusza określone w § 9 prawa autorskie i inne prawa ochronne osób trzecich.

  2. W mniej ciężkich przypadkach, przy czym oceny każdorazowo dokonuje wyłącznie PLAYATA według swojego słusznego uznania, zamiast wykluczenia z gry może zostać zastosowana wobec Użytkownika sankcja w grze, np. w formie cofnięcia na niższy poziom. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do tego, żeby zamiast wykluczenia z gry został obłożony sankcją.

 12. Ograniczenie odpowiedzialności i zwolnienie z odpowiedzialności przez Użytkownika
  1. PLAYATA udostępnia do użytkowania oferowane usługi bezpłatnie i dlatego, stosownie do postanowień ustawowych, ponosi odpowiedzialność tylko za szkodę wyrządzoną umyślnie oraz rażące niedbalstwo.

  2. PLAYATA nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważniony dostęp, pozyskanie informacji, rozpowszechnienie lub nadużycie wymienianych za pośrednictwem oferowanych usług danych osobowych przez osoby trzecie (np. wskutek uzyskania nieupoważnionego dostępu do nich przez „hakerów”), jak również za informacje zamieszczane przez Użytkowników oraz za treści na połączonych za pomocą linków stronach internetowych osób trzecich. § 12 ustęp 1 pozostaje nienaruszony.

  3. PLAYATA nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych (highscore, przedmioty itp.) dotyczącą postaci gry w przypadku, gdy zlikwidują Państwo swoje konto zgodnie z § 10 ustęp 1. Odpowiedzialność za utratę danych w ogóle ogranicza się do kosztów przywrócenia, jakie mogłyby wystąpić przy zwykłym wykonaniu kopii bezpieczeństwa przez Użytkownika.

  4. Przy obecnym stanie techniki nie jest możliwe zagwarantowanie, że transfer danych przez Internet będzie przebiegać bezbłędnie i/lub będzie dostępny w każdej chwili. PLAYATA nie daje żadnej gwarancji na to, że oferowane usługi, włączając korzystanie z funkcji dodatkowych, są wolne od błędów technicznych lub będą zawsze dostępne.

  5. W przypadku naruszeń praw osób trzecich, w szczególności praw własności umysłowej (np. praw autorskich lub praw znaków towarowych), mających związek z treściami rozpowszechnianymi lub w jakikolwiek sposób udostępnianymi przez Państwa lub jakiegoś użytkownika, lub spowodowanych naruszeniem niniejszych OWH mają Państwo obowiązek zwolnić firmę PLAYATA, European Games Group AG, jak również wszelkie powiązane przedsiębiorstwa, osoby zatrudnione, pracowników oraz osoby wykonujące zobowiązania powierzone im przez firmę PLAYATA oraz European Games Group AG na pierwsze wezwanie ze wszelkich żądań oraz innych roszczeń osób trzecich (włącznie ze związanymi z tym kosztami, jak np. stosowne koszty adwokackie i sądowe), o ile są Państwo odpowiedzialni za to naruszenie.

 13. Ochrona danych
  1. Firma PLAYATA zawsze przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych. Dotyczy to w szczególności ochrony danych osobowych, które Użytkownik podaje przy korzystaniu z oferowanych usług i/lub rejestracji. Szczegóły dotyczące ochrony danych opisane są w Postanowieniach dotyczących ochrony danych, które są w każdej chwili dostępne do wglądu w ich aktualnej wersji pod tym linkiem.

 14. Postanowienia końcowe
  1. Odbiegające od niniejszych OWH regulacje lub ogólne warunki handlowe Użytkownika mają zastosowanie tylko wtedy, jeśli PLAYATA uprzednio wyrazi pisemną zgodę na ich obowiązywanie.

  2. PLAYATA poinformuje Użytkownika, jeśli niniejsze OWH będą miały zostać zmienione lub dostosowane do zmienionej sytuacji. Ta informacja będzie zawierać nową wersję OWH oraz (przyszłą) datę ich wejścia w życie. Każdą zmianę będzie poprzedzać takie zawiadomienie przesłane o sześć tygodni wcześniej (wystarczy e-mail lub informacja za pośrednictwem systemu wiadomości). Użytkownik może się nie zgodzić na zmienione OWH. Jeśli w ciągu sześciu (6) tygodni od otrzymania informacji nie sprzeciwią się Państwo wprowadzonej zmianie, zmiany zostaną uznane za zaakceptowane. W wymienianym powyżej powiadomieniu PLAYATA wyraźnie informuje Użytkownika o jego prawie do sprzeciwu, terminie złożenia sprzeciwu oraz konsekwencjach jego nie złożenia. Ten mechanizm wprowadzania zmian obowiązuje tylko w przypadku, gdy PLAYATA ma w tych zmianach uzasadniony interes (przykładowo dopasowanie do zmienionych ustaw lub nowego orzecznictwa), a w żadnym wypadku w przypadku zmiany obowiązków świadczenia głównego stron umowy.

  3. Nieskuteczność tego postanowienia lub innych postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie narusza skuteczności pozostałych jego postanowień. Strony umowy wspólnie zastąpią nieskuteczne postanowienie takim niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwe najwierniej oddaje cel gospodarczy nieskutecznego postanowienia. Ta regulacja ma odpowiednio zastosowanie również w przypadku luki prawnej.

  4. Wszelkie spory będą rozpatrywane w oparciu o prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Prawa kolizyjnego oraz z wyłączeniem wiedeńskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Językiem umowy jest język niemiecki.

  5. Jeśli na terenie Niemiec nie znajduje się Państwa ogólna właściwość miejscowa sądu lub po zawarciu umowy przeniosą Państwo swoje miejsce zamieszkania za granicę lub Państwa miejsce zamieszkania nie jest znane w chwili wytoczenia powództwa, właściwością miejscową sądu dla wszelkich sporów jest Monachium. Ponadto PLAYATA jest uprawniona do pozwania Użytkownika przed sądem właściwym dla jego miejsca zamieszkania.

Nürnberg, 17. August 2015


Playata GmbH

Vordere Sterngasse 4/6

D-90402 Nürnberg


The European Commission offers an Online Dispute Resolution (ODR) Platform at http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumers can use this platform to resolve disputes. However, we are neither obliged nor willing to participate in a dispute resolution procedure before a consumer mediation entity.